Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

15 Tháng Tám 2020

Biểu mẫu 21

 

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí/1SV/năm năm học2019-2020

Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đi trà

 

 

 

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

 26,5 

 79,5

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 15,9

 31,8

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 10,6 

  42,4 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

II

Học phí chính quy chương trình khác

 

 

 

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

Theo hợp đồng thỏa thuận 

 

 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

Theo hợp đồng thỏa thuận 

 

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

 0

 

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

 0

 

IV

Tổng thu năm

 

76.953 

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

49.642 

(Cả nguồn ko thường xuyên) 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

17.858

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 322

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

 9.453

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
 

 

 

 

PGS.TS Đào Đăng Phượng