Tra cứu văn bản

Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/ký hiệu: 05-NQ/BCSĐ
Ngày ban hành: 06/01/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2012

Nhằm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2005 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, sau khi đánh giá thực trạng giáo dục đại học trong những năm vừa qua và xác định các giải pháp quản lý cần triển khai trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất ban hành Nghị quyết về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 với các nội dung chính như sau:

Nội dung đính kèm:
  1. 05-NQ-BCSD.doc

Xem thêm:

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2009
469 /BGDĐT-GDĐH 22/01/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Quyết định ban hành về quy định đạo đức nhà giáo
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo Quyết định