Tra cứu văn bản

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 08/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 05/06/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Bà Trịnh Thị Thanh

Xem thêm:

Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
08/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 31/05/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
MẪU HỢP ĐỒNG THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BNV
05/2023/TT-BNV 03/05/2023 BỘ NỘI VỤ Thông tư
Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
330/BC 09/03/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
28/02/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo