Văn bản Hội đồng trường

Thông báo sô: /TB-ĐHSPNTTW, V/v Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 2813
Ngày ban hành: 26/10/2022
Cơ quan ban hành: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Nội dung đính kèm:
  1. PHAN CONG NHIEM VU BGH 10. 2022.pdf

Xem thêm:

KẾ HOẠCH Đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023
2076/KH-ĐHSPNTTW 30/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
19/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 09/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Nghị quyết
Quyết định v/v ban hành Quy định về ĐBCL GDĐH của Trường ĐHSPNTTW
1919/QĐ-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Kế hoạch v/v tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1931/KH-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch