Tra cứu văn bản

Tìm thấy 151 văn bản
Quyết định Ban hành Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, có bản Đề án kèm theo
Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW, 22/06/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT, ngày 18/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vv thay thế, miễn nhiệm thành viên HĐT nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT, ngày 18/3/2022 04/04/2022 Bộ Giáo dục Đào tạo Quyết định
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 - 2022
300/KH-ĐHSPNTTW 31/03/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch