Thông báo

Thông báo v/v học trả nợ học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

12 Tháng Tám 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 1126/TB- ĐHSPNTTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày 12  tháng 8  năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v học trả nợ học phần

 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

____________

 

            Căn cứ Công văn số 3056/BGDĐT- GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị áp dụng từ năm học 2019 - 2020 đối với các chương trình đào tạo của ngành không chuyên về lý luận chính trị. Căn cứ tình hình đào tạo thực tế hiện nay, học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn được giảng dạy trong các chương trình đào tạo của Nhà trường. Để giúp sinh viên học tập tích lũy tín chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo việc học trả nợ học phần này như sau:

                1. Đối tượng: Sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2018 trở về trước của Nhà trường còn nợ học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

            2. Sinh viên đăng ký học tại Khoa Giáo dục đại cương và nộp kinh phí theo qui định, thời gian trước ngày 19/8/2021.

            3. Thời gian học: Từ ngày 23/8/2021 theo thời khóa biểu của Khoa và Phòng Đào tạo.

Đây là đợt cuối cùng Nhà trường tạo điều kiện tổ chức mở lớp cho sinh viên học để đủ điều kiện tốt nghiệp theo qui định. Đề nghị các khoa chuyên môn, Khoa Giáo dục đại cương thông báo cho sinh viên được biết và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

            Ghi chú: Chi tiết liên hệ số điện thoại 024.6285.0285 để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

   - Ban Giám hiệu (để chỉ đạo)

   - Các đơn vị hữu quan (đề thực hiện);

   - Website (đăng Thông báo);

   - Lưu: VT, ĐT (10).

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Văn Định

 

Thông báo cũ hơn: