Thông báo

Thông báo của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

23 Tháng Ba 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Số: 109/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ngày 16 tháng 3  năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân

tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và

Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về

đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

 

               Ngày 6 tháng 3 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại 6 đầu cầu truyền hình có 1.396 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đại biểu đại diện Ban giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đại học, học viện, các trường đại học và trường cao đẳng trên phạm vi cả nước.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng chính phủ; Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 do Thứ trưởng thường trực Phạm Vũ Luận trình bày; Dự thảo hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 do Thứ trưởng Trần Quang Quý trình bày; Báo cáo tóm tắt dự thảo Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học; Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 3 công khai của các cơ sở giáo dục đại học; Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trên cơ sở các báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 là bước khởi động cho giai đoạn 3 năm 2010 - 2012 đổi mới quản lý giáo dục đại học, là khâu đột phá để tạo ra sự đổi mới toàn diện của giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2020, từ đó đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học một cách bền vững, đáp ứng mong mỏi của chính các thầy cô giáo, của sinh viên và toàn xã hội.

2. Trước mắt, trong 3 tháng (3 - 5/2010), các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thảo luận sâu sắc trong Lãnh đạo trường, trong giảng viên và sinh viên: Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo và làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học? từ đó thống nhất nhận thức: Phát triển quy mô giáo dục đại học phải đi đôi với đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Kiên quyết chấm dứt tình trạng không kiểm soát được chất lượng đào tạo. Cần tạo ra cơ chế và động lực trong quản lý nhà nước và quản lý của các cơ sở đào tạo để thực hiện mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Mỗi cơ sở đào tạo cần xây dựng chương trình hành động để đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của nhà trường giai đoạn 2010 - 2012 và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của trường như một nội dung của 3 công khai (Công khai cam kết chất lượng đào tạo và kết quả đánh giá chất lượng đào tạo), trước ngày 30/4/2010.

3. Phấn đấu đến ngày 15/5/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị đại học theo vùng (phía bắc, miền trung và phía nam) để đánh giá kết quả cuộc thảo luận trong toàn ngành, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao cao hiệu quả nghiên cứu khoa học.

Để tiến tới Hội nghị này, các cơ sở đào tạo cần chuẩn bị, công bố và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/5/2010 hai tài liệu:

- Cam kết của trường về chất lượng đào tạo

- Kế hoạch 3 năm thực hiện đổi mới công tác quản lý của trường

Trong thời gian từ tháng 3 - 5/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phân công Lãnh đạo Bộ phụ trách từng vùng để tham gia và chỉ đạo việc tổ chức thảo luận, xây dựng kế hoạch 3 năm đổi mới quản lý của trường. Vụ Giáo dục Đại học giao làm đầu mối tiếp nhận báo cáo và đề xuất của các trường.

            4. Tháng 8/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. Trong báo cáo của các trường gửi Bộ chuẩn bị Hội nghị này, các trường sẽ báo cáo sâu hơn, đầy đủ hơn lộ trình và cách triển khai thực hiện đổi mới  quản lý của nhà trường từ năm học 2010 - 2011.

5. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng phải xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo, xong trước tháng 12/2010.

6. Các trường đại học, cao đẳng cần tổ chức đánh giá hoạt động của trường giai đoạn 2006 - 2010, xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011 - 2020. Đây là nghiệm vụ đặc thù rất quan trọng đối với mỗi trường và toàn ngành giáo dục đại học năm 2010.

7. Tháng 12/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đại học theo vùng lần thứ hai, để đánh giá kết quả năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

8. Các trường cần rà soát tình hình giáo trình, phối hợp với các trường khác qua Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và Trưởng khoa cùng nhóm ngành để biên soạn giáo trình dùng chung. Tham khảo các chương trình, giáo trình tương tự của các trường tiên tiến ở nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2012 tất cả các trường đều có đủ giáo trình cho mỗi môn học của mỗi ngành đào tạo do giảng viên của trường hoặc của trường khác biên soạn hoặc do trường lựa chọn, mua bản quyền qua Nhà xuất bản nước ngoài, dịch và in trong nước.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có chương trình phối hợp hoạt động với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, tập trung vào các hoạt động chính là: Thảo luận rộng rãi, sâu sắc trong sinh viên tất cả các trường về: Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo? Vì sao còn tồn tại các tiêu cực trong thi cử, làm luận văn tốt nghiệp? Sinh viên cần làm gì để tạo ra chất lượng đào tạo cao hơn?

10. Công đoàn giáo dục Việt Nam tổ chức cho các giảng viên, cán bộ công chức các trường thảo luận: Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay, cần thống nhất nhận thức: Không thể tiếp tục phát triển quy mô giáo dục đại học mà lại buông lỏng quản lý chất lượng như thời gian qua. Các giảng viên không chấp nhận tiêu cực trong thi và làm luận văn tốt nghiệp. 

            11. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đối với mọi hoạt động của các trường đại học, cao đẳng, đồng thời xây dựng để ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật mới trong năm 2010, trong đó đa số phải hoàn thành trước 30/4/2010. Trong thành phần các ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, có mời đại diện các trường đại học tham gia, để các văn bản có tính thực tiễn và khả thi cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị để các cơ quan, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các thành viên Đoàn giám sát của UBTV QH (để báo cáo);

- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

- TW Đoàn TNCSHCM (để phối hợp chỉ đạo);

- Công đoàn GDVN (để phối hợp chỉ đạo);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (để thực hiện);

- Các cơ quan báo chí (để phối hợp tuyên truyền);

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

                         Trần Quang Quý

 

  

 

 

 

Thông báo cũ hơn: