Hoạt động đào tạo

Quyết định 1568, 1570/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013

12 Tháng Mười Một 2013

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1568/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 Tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1570/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 Tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc