Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2022 (Tiến sĩ)

14 Tháng Chín 2022

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Sáng 8h30

19.9.2022

Thứ 2

Thảo luận luận án tiến sĩ cấp bộ môn - Khóa 2 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học Aria của W.A. Mozart cho sinh viên Đại học Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

NCS: Đào Thị Khánh Chi.

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ LV

Chiều 14h30

20.9.2022

Thứ 3

Thảo luận luận án tiến sĩ cấp bộ môn Khóa 1, chuyên ngành Lý luận và PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo Sư phạm Ân nhạc.

NCS: Lương Minh Tân.

NHDKH: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

                2. PGS.TS. Lê Nhật Thăng

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ LV

Chiều 14h30

21.9.2022

Thứ 4

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở - Khóa 1 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

Đề tài: Sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

NCS: Ngô Thị Việt Anh.

NHDKH: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu.

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm TT và Truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng bảo vệ LV