Văn bản KHCN

Quy định về nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW kèm theo Quyết định số 721/QĐ-ĐHSPNTTW-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2013

25 Tháng Sáu 2013

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      ______________                                      ___________________________

 

      Số: 721 /QĐ-ĐHSPNTTW-KHCN                   Hà Nội, ngày 20  tháng 6 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

 

- Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";

- Căn cứ Điều 28, Qui định về hoạt động KHCN trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, ban hành theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            - Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  trong các cơ sở giáo dục đại học ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.      Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

 

Điều 2.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3.      Các ông, bà Trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

   - ĐU, BGH;

   - Các đơn vị;                                                                        (Đã ký)

   - Lưu VT, P.KHCN.

  

                                                                              PGS.TSKH.Phạm Lê Hoà

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

(Ban hành kèm theo Quyết định số  721 /QĐ-ĐHSPNTTW-KHCN

 ngày 20 tháng 6 năm 2013  của Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuạt TW)

 

Chương I: Quy định chung

 

Điều 1: Đối tượng áp dụng

            Đối tượng áp dụng của quy định này là những cá nhân và tập thể sinh viên các hệ đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

Điều 2: Mục đích nghiên cứu khoa học của sinh viên

            Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW nhằm mục đích:

            - Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

            - Giúp sinh viên tiếp cận, vận dụng các phương pháp NCKH; củng cố, tổng hợp nâng cao kiến thức; tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn đặt ra.

            - Vận dụng kiến thức đã học và phương pháp NCKH để giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật… tại thời điểm sinh viên đang học.

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức các hoạt động NCKH của sinh viên

            - Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

            - Phù hợp với nội dung chương trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của xã hội.

            - Phù hợp với định hướng và kế hoạch hoạt động khoa học của sinh viên và không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của sinh viên

Điều 4: Các hình thức NCKH của sinh viên

            - Viết bài đăng trên các ấn phẩm NCKH trong và ngoài trường (Kỷ yếu hội thảo, Nội san sinh viên NCKH, các báo và tạp chí chuyên ngành).

            - Thực hiện các công trình NCKH dự thi sinh viên NCKH các cấp (Khoa, Trường, Bộ GD&ĐT...),  các giải thưởng khác trong và ngoài nước.

            - Tham gia thực hiện các đề tài từ cấp Bộ môn trở lên do Hiệu trưởng giao (nếu có); tham gia cùng các bộ môn dịch thuật các tài liệu chuyên khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập.

            - Tham gia các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên như: hội thảo khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên.

Điều 5: Nội dung NCKH của sinh viên

            Các đề tài NCKH của sinh viên có thể là một phần nội dung của đề tài NCKH các cấp do giảng viên hoặc các nhà khoa học chủ trì, hoặc là các đề tài NCKH độc lập do từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường. Cụ thể, nội dung NCKH của sinh viên bao gồm các lĩnh vực sau:

            - Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn…Tùy theo chuyên môn của từng khoa, ngành mà sinh viên đi sâu nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực được đào tạo.

            - Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài trường, thực hiện các đề tài hợp đồng nghiên cứu với doanh nghiệp, trường, trung tâm, viện…

            - Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên.

Điều 6: Nguồn kinh phí cho hoạt động NCKH của sinh viên

            - Nguồn Ngân sách Nhà nước.

- Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Trích từ nguồn thu hợp pháp của trường đại học.

- Huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

 

 

Chương II

Nhiệm vụ của khoa, bộ môn và các đơn vị quản lý trong các

hoạt động NCKH của sinh viên

 

Điều 7: Nhiệm vụ của Khoa, Bộ môn.

Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa có trách nhiệm tư vấn về định hướng và các biện pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động NCKH của sinh viên thuộc Khoa quản lý, xét duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo từng năm học.

            - Các Bộ môn trong khoa gợi ý danh mục các đề tài nghiên cứu trong các môn học do bộ môn đảm nhận (trên cơ sở xem xét nhu cầu thực tiễn của xã hội), thống kê danh mục tài liệu tham khảo để giúp sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu.

            - Mỗi đề tài/công trình của sinh viên triển khai thực hiện không quá 5 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

            - Khoa đăng ký và tổ chức thực hiện kế hoạch NCKH của sinh viên được giao; theo dõi, chỉ đạo, phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Mỗi đề tài/công trình của sinh viên do một người hướng dẫn.

            - Khoa tổ chức thi sinh viên NCKH cấp Khoa và lựa chọn công trình gửi dự thi từ cấp Trường trở lên; lưu trữ công trình và hồ sơ đánh giá công trình sinh viên dự thi NCKH cấp khoa hàng năm.

            - Phối hợp với Phòng KHCN, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học sinh viên, thi Festival, thi tìm hiểu kiến thức và các hình thức hoạt động khoa học khác của sinh viên; tổng kết đánh giá phong trào NCKH của sinh viên; xét và đề nghị khen thưởng sinh viên và giảng viên của Khoa có nhiều thành tích và đóng góp cho công tác NCKH sinh viên hàng năm.

            - Phối hợp với Phòng KHCN, Phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV thực hiện việc tính điểm rèn luyện, khen thưởng và ghi hồ sơ cho sinh viên có thành tích NCKH theo các quyết định khen thưởng các cấp.

            - Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH theo sự chỉ đạo của Hội đồng Khoa học và đào tạo cấp Khoa.

Điều 8: Nhiệm vụ của Phòng khoa học công nghệ (KHCN)

            - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về tổ chức và quản lý công tác NCKH của sinh viên.

            - Tổ chức giao nhiệm vụ, triển khai thực hiện kế hoạch NCKH của sinh viên hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian quy định.

            - Tổ chức đánh giá và tuyển chọn các công trình NCKH của sinh viên dự thi; kết hợp với các Khoa và giảng viên hướng dẫn giúp sinh viên hoàn thiện các công trình được lựa chọn để tham gia dự thi trong và ngoài Trường.

            - Đề nghị thanh toán kinh phí NCKH cho giảng viên và sinh viên theo chế độ quy định về NCKH.

            - Quản lý, lưu trữ hồ sơ các đề tài NCKH sinh viên dự thi hàng năm (từ cấp Trường trở lên).

            - Phối hợp với các Khoa, các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào NCKH. Xét và đề nghị khen thưởng về công tác NCKH của sinh viên.

Điều 9: Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

            Các đơn vị liên quan trong Trường có trách nhiệm phối hợp với phòng KHCN và các Khoa tổ chức tốt công tác NCKH trong sinh viên của Trường:

            - Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Thư viện có nhiệm vụ giới thiệu, cung cấp tài liệu cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH, lưu trữ và giới thiệu kết quả NCKH của sinh viên đến bạn đọc.

            - Phòng Công tác học sinh sinh viên có nhiệm vụ phối hợp với Phòng KHCN, các Khoa quản lý sinh viên thực hiện tốt công tác tính điểm rèn luyện, khen thưởng và ghi hồ sơ cho sinh viên có thành tích trong NCKH theo các quyết định khen thưởng các cấp.

            - Phòng Đào tạo có nhiệm vụ cộng điểm thưởng các sinh viên khi đạt thành tích cao trong NCKH .

            - Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ thanh toán kinh phí nghiên cứu cho cán bộ giáo viên và sinh viên theo chế độ quy định của Trường.

            - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên có nhiệm vụ phối hợp tổ chức, tuyên truyền, động viên sinh viên làm tốt nhiệm vụ NCKH.

            Các đơn vị có liên quan khác tùy theo chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên NCKH theo yêu cầu của Hiệu trưởng

 

Chương III

Nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH

và cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên hướng dẫn

 

Điều 10: Nhiệm vụ của sinh viên tham gia NCKH

            - Thực hiện các hoạt động NCKH theo sự phân công của Khoa, Bộ môn và nhà trường.

            - Chấp hành các quy định về hoạt động khoa học công nghệ hiện hành.

Điều 11: Quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH

            - Được hưởng nhuận bút và nhận ấn phẩm khi có bài được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu của Nhà trường theo quy định hiện hành.

            - Được hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình NCKH dự thi theo quy định của nhà trường.

            - Được tính điểm rèn luyện, khen thưởng theo quy định của Trường và của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện hành.

            - Sinh viên tham gia thực hiện đề tài NCKH cấp trường được ưu tiên khi xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.

            - Được ghi thành tích NCKH trong hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

            - Được hưởng ưu tiên trong việc xét chuyển tiếp từ bậc đại học lên cao học, xét hồ sơ thi tuyển làm cán bộ, giảng viên theo quy định của nhà trường.

 

Điều 12: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người hướng dẫn NCKH

            - Người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu phải có chức danh khoa học từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài, có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên, đã từng là chủ nhiệm đề tài các cấp (không tính đề tài NCKH tập sự).

 

Điều 13: Quyền lợi của người hướng dẫn sinh viên NCKH

            - Được tính giờ NCKH đối với việc hướng dẫn các công trình NCKH dự thi của sinh viên theo quy định hiện hành của Trường (mức quy đổi cho mỗi công trình là 20 giờ chuẩn).

            - Được khen thưởng và ghi lý lịch khoa học cán bộ theo quy định của Trường.

 

Chương IV

Quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện

các hoạt động NCKH của sinh viên

 

Điều 14: Xây dựng kế hoạch NCKH của sinh viên

            - Trước 15 tháng 4 hàng năm các Khoa đăng ký kế hoạch NCKH sinh viên với Phòng KHCN.

            Phòng KHCN, trình Ban Giám hiệu phê duyệt kế hoạch NCKH sinh viên của Trường: Trước ngày 20 tháng 4 hàng năm.

Điều 15: Tổ chức thực hiện các hoạt động NCKH của sinh viên

            - Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 hàng năm, các Khoa phải triển khai giao đề tài phân công giảng viên hướng dẫn, xét duyệt đề cương nghiên cứu, lựa chọn sinh viên thực hiện.

            - Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, các Khoa gửi các danh mục (kèm Thuyết minh đề tài) công trình của sinh viên đã được Hội đồng khoa học và Đào tạo Khoa phê duyệt cho phòng KHCN.

            - Sau khi có ý kiến của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường, các Khoa tổ chức cho sinh viên thực hiện và tổ chức nghiệm thu công trình dự thi cấp Khoa.

            - Hạn cuối cùng là ngày 10 tháng 5 năm sau, các khoa gửi kết quả nghiệm thu đề tài cho phòng KHCN. Báo cáo kết quả gồm có:

            1. Biên bản họp Hội đồng chấm công trình dự thi cấp Khoa (có danh mục công trình dự thi kèm theo – theo mẫu 1).

            2. Bản phôtô nhận xét của người chấm phản biện.

            3. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Khoa.

            4. Công văn gửi công trình dự thi cấp Trường (có danh mục công trình kèm theo).

            5. Đề nghị quyết toán kinh phí cho Hội đồng chấm công trình dự thi cấp Khoa.

            6. Báo cáo đề tài: Mỗi đề tài 09 quyển - Kèm file.

            - Công trình dự thi và Hồ sơ chấm công trình dự thi cấp Khoa (trừ công trình gửi dự thi cấp trên) do các khoa lưu trữ.

            - Sau khi nhận được các công trình dự thi cấp Trường, Hiệu trưởng thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại và lựa chọn công trình dự thi cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

            - Phòng KHCN lưu trữ hồ sơ chấm công trình dự thi cấp Trường.

            - Trước khi tiến hành hội nghị sinh viên, các Khoa lập bảng kê, đối chiếu thành tích NCKH của từng sinh viên, gửi Phòng KHCN để xem xét và hỗ trợ kinh phí.

- Số thành viên hội đồng, hình thức tổ chức và chương trình họp hội đồng do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài quyết định. Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên có 7 thành viên gồm: Chủ tịch hội đồng, 01 nhận xét (có thể mời thêm người nhận xét không phải là thành viên hội đồng) và các uỷ viên.

 

Chương V

Quy định về thanh toán và hỗ trợ kinh phí cho

các hoạt động NCKH của sinh viên

 

Điều 16: Thanh toán cho hoạt động NCKH dự thi các cấp

16.1. Hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài dự thi sinh viên NCKH các cấp được tính vào khối lượng giờ NCKH hàng năm của CBGV:

            - Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài/công trình ở cấp Trường, cấp Khoa được tính 20 giờ chuẩn/1 đề tài/công trình.

            - Hướng dẫn sinh viên NCKH dự thi cấp Bộ trở lên và cấp tương đương được tính 25 giờ/1 công trình.

16.2. Hàng năm sinh viên được thực hiện đề tài NCKH, đăng ký xét dự thi đề tài/công trình NCKH ở các cấp. Đề tài/công trình sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài mức tối thiểu như sau:

            - Cấp Bộ trở lên:               1.200.000 đ/1 đề tài.

            - Cấp Trường:

                        Xuất sắc:                1.000.000đ/1 đề tài.

                        Tốt:                           800.000 đ/1 đề tài.

            - Cấp Khoa:

                        Xuất sắc:                   500.000đ/1 đề tài.

                        Tốt:                           400.000 đ/1 đề tài.

                        Khá:                           300.000đ/1 đề tài.

                        Đạt:                            200.000đ/1 đề tài.

            Mỗi đề tài/công trình dự thi được hỗ trợ 1 lần ở cấp dự thi cao nhất.

Điều 17. Thanh toán cho Hội đồng chấm đề tài/công trình dự thi

            - Họp hội đồng chấm công trình dự thi cấp Trường

      * Chủ tịch hội đồng:                            300.000 đ/ 1 buổi

      * Thành viên, thư ký:                           200.000 đ/1 buổi/1người

      - Họp hội đồng chấm công trình dự thi cấp Khoa

      * Chủ tịch hội đồng:                            200.000 đ/1 buổi

      * Thành viên, thư ký:                           150.000 đ/1 buổi

      - Chấm phản biện công trình NCKH sinh viên:

        * Cấp Trường (Ủy viên HĐ, ngoài Hội đồng): 200.000 đ/1 công trình/ 1 lượt chấm

        * Cấp Khoa (Ủy viên HĐ, ngoài Hội đồng): 150.000 đ/1 công trình/1 lượt chấm

            - Tổ giúp việc Hội đồng chấm công trình các cấp tính bằng ½ giờ chuẩn/1 công trình

            Số lượng công trình tính cho một buổi họp hội đồng là không quá 6.

Chương VI

Quy định về khen thưởng và xử lý kỷ luật trong

hoạt động NCKH của sinh viên

 

Điều 19: Khen thưởng trong công tác NCKH sinh viên

            - Được ưu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng nếu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc.

            - Sinh viên có công trình NCKH tham gia dự thi cấp Trường, cấp Bộ và cấp tương đương đạt từ giải khuyến khích trở lên được Hiệu trưởng khen thưởng.

            - Sinh viên có công trình NCKH tham gia dự thi cấp Khoa, Bộ môn được Trưởng khoa/Đơn vị khen thưởng.

Điều 20: Xử lý vi phạm trong hoạt động NCKH của sinh viên

            - Cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên thì tùy tính chất và mức độ sai phạm sẽ bị xử lý các hình thức kỷ luật khác nhau theo quy định hiện hành.

            - Trường hợp phát hiện sinh viên thiếu trung thực trong nghiên cứu khoa học, Hiệu trưởng xem xét quyết định thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm đối với tác giả của công trình theo quy định hiện hành. Cán bộ hướng dẫn chịu hình thức kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm của sinh viên.

Chương VI. Điều khoản thi hành

 

Điều 21: Tổ chức thực hiện

            Quy định này thay cho các văn bản đã ban hành trước đây về NCKH của sinh viên. Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa