Điều kiện đảm bảo chất lượng

Thông báo về việc công khai mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học năm 2020

24 Tháng Sáu 2020

         Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban  hành Quy chế Quản lý băng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn băng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

         Thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

         Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW công khai mẫu phôi văn bằng đào tạo Đại học (Bao gồm phôi Cử nhân, phôi Thạc sĩ, Phôi tiến sĩ) áp dụng từ năm 2020.