Điều kiện đảm bảo chất lượng

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019

28 Tháng Sáu 2019

Biểu mẫu 20

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018-2019

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

STT

Nội dung

Tổng Số

Chức danh

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

Hạng III

Hạng II

Hạng I

I

Tổng số

280

1

9

33

222

25

0

0

250

20

10

1

Giảng viên cơ hữu theo ngành

244

1

9

25

197

22

0

0

218

16

10

a

Khối ngành I

78

1

3

9

62

7

0

0

68

6

4

b

Khối ngành II

103

0

0

4

89

10

0

0

98

5

0

c

Khối ngành V

31

0

0

1

25

5

0

0

29

2

0

d

Khối ngành VII

32

0

6

11

21

0

0

0

23

3

6

2

Giảng viên cơ hữu môn chung

36

0

0

8

25

3

0

0

32

4

0

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

GIỚI TÍNH
(Nữ)

CHỨC DANH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH GIẢNG DẠY

1

2

 

3

4

5

6

7

Khối ngành I

1

LÊ VINH

HƯNG

1971

 

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

2

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

1968

X

P.Trưởng khoa

Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

3

NGÔ THỊ VIỆT

ANH

1972

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

4

PHẠM HOÀNG

TRUNG

1980

 

Trưởng bộ môn KTAN cơ bản

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

5

PHẠM BÁ

SẢN

1987

 

P.Trưởng Bộ môn KTAN cơ bản

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

6

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

MAI

1976

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

7

MAI LINH

CHI

1978

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

8

NGHIÊM THỊ HỒNG

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

9

TRẦN THỊ THANH

HƯƠNG

1981

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

10

NGUYỄN

KHẢI

1975

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

11

LẠI HỒNG

PHONG

1960

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

12

NGUYỄN THỊ THU

TRANG

1979

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

13

PHẠM THU

HƯỜNG

1978

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

14

NGUYỄN THỊ QUỲNH

PHƯƠNG

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

15

ĐOÀN THỊ THU

1969

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

16

PHẠM XUÂN

DANH

1983

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

17

NGUYỄN ĐỨC

LINH

1978

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

18

PHẠM XUÂN

CẢNH

1967

 

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

19

NGUYỄN THỊ LỆ

HUYỀN

1979

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

20

KHUẤT DUY

NHÃ

1973

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

21

VŨ THỊ KIM

THU

1974

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

22

NGUYỄN THÀNH

VINH

1983

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

23

NGUYỄN HỒNG

TRANG

1986

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

24

ĐÀO VĂN

KIÊN

1973

 

Trưởng bộ môn nhạc cụ

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

25

TRẦN QUỐC

THÙY

1983

 

P.Trưởng bộ môn nhạc cụ

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

26

PHẠM HỒNG

PHƯƠNG

1964

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

27

NGUYỄN NGUYỆT

CẦM

1971

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

28

LƯƠNG DIỆU

ÁNH

1976

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

29

NGUYỄN TẤT

SÁNG

1980

 

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

30

ĐẶNG THÁI

SƠN

1984

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

31

VŨ NGỌC

SƠN

1981

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

32

TRẦN THỊ BÍCH

THỦY

1985

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

33

NGUYỄN QUANG

TÙNG

1987

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

34

ĐOÀN ANH

1982

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

35

CÙ THỊ MINH

GIANG

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

36

LƯƠNG ĐỨC

GIANG

1985

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

37

NGUYỄN THỊ THU

HƯƠNG

1991

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

38

VŨ THANH

XUÂN

1990

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

39

BÙI THỊ DIỆU

MINH

1985

X

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

40

HÀ TÂN

MÙI

1991

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

41

DƯƠNG VŨ BÌNH

MINH

1989

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

42

VŨ THỊ THÙY

LINH

1990

X

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

43

LƯƠNG MINH

TÂN

1971

 

P.Trưởng phòng

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

44

NGUYỄN ĐỨC

HOÀNG

1973

 

P.Giám đốc

Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

45

TRẦN THỊ BÍCH

HỒNG

1987

X

Chuyên viên

ĐH

Sư phạm Âm nhạc

46

PHÙNG HOÀNG

VIỆT

1980

 

Chuyên viên

Thạc sĩ

Sư phạm Âm nhạc

47

PHẠM LÊ

HÒA

1955

 

GVCC

GS.TSKH

Sư phạm Âm nhạc

48

NGUYỄN THỊ TỐ

MAI

1959

X

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

49

PHẠM TRỌNG

TOÀN

1952

 

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

50

TRẦN HOÀNG

TIẾN

1956

 

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Sư phạm Âm nhạc

51

NGUYỄN THỊ

MAY

1974

X

P.Trưởng khoa
Phụ trách khoa

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

52

NGUYỄN HUY

TRUNG

1964

 

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

53

NGUYỄN VĂN

CƯỜNG

1976

 

P.Trưởng khoa

Tiến sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

54

LÊ THỊ KIM

LIÊN

1968

X

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

55

NGUYỄN QUANG

MINH

1970

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

56

NGUYỄN TÚ

ANH

1965

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

57

ĐINH TIẾN

HIẾU

1962

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

58

PHAN VĂN

HÙNG

1972

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

59

HOÀNG ĐỨC

DŨNG

1971

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

60

NGUYỄN HOÀNG

TÙNG

1974

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

61

VŨ THỊ KIM

VÂN

1971

X

P.Trưởng Bộ môn
Phụ trách Bộ môn

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

62

NGUYỄN THỊ HÀ

HOA

1974

X

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

63

NGUYỄN TUẤN

CƯỜNG

1963

 

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

64

LƯU THỊ HỒNG

ĐIỂM

1973

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

65

NGUYỄN QUANG

HUY

1965

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

66

NGUYỄN THỊ

HUYỀN

1975

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

67

TẠ ĐÌNH

THI

1972

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

68

CHU HOÀNG

TRUNG

1964

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

69

CHU THỊ HƯƠNG

THU

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

70

ĐÀO THỊ THÚY

ANH

1976

X

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

71

TRẦN THỊ

VÂN

1976

X

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

72

NGUYỄN THỊ TRANG

NGÀ

1975

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

73

NGUYỄN QUANG

HẢI

1962

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

74

TẠ LINH

CHI

 

 

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Mỹ thuật

75

VŨ HẠNH

CHI

1981

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

76

NGUYỄN MINH

TÂN

1971

 

Giảng viên

ĐH

Sư phạm Mỹ thuật

77

TRANG TỐ

UYÊN

1980

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

78

NGUYỄN THỊ

GIANG

1992

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Sư phạm Mỹ thuật

Khối ngành II

1

HOÀNG THỊ

OANH

1969

X

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

2

TRẦN THỊ

LIÊN

1965

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

3

NGUYỄN THỊ MINH

NGỌC

1984

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

4

NGUYỄN THỊ BÍCH

LIÊN

1981

X

Trưởng bộ môn TKTT

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

5

LÊ PHƯƠNG

ANH

1983

X

P.Trưởng bộ môn TKTT

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

6

VÕ THỊ NGỌC

ANH

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

7

TRẦN VIỆT

HÙNG

1981

 

Giảng viên

ĐH

Thiết kế Thời trang

8

NGUYỄN HOÀNG

TÙNG

1992

 

Giảng viên

ĐH

Thiết kế Thời trang

9

TRẦN VĂN

QUYẾN

1953

 

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế Thời trang

10

TRƯƠNG TUẤN

ANH

1979

 

Trưởng bộ môn CS ngành

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

11

VŨ THANH

NGHỊ

1972

 

P.Trưởng bộ môn CS ngành

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

12

TÔ KIM

NHUNG

1983

X

Giảng viên

ĐH

Thiết kế Thời trang

13

HOÀNG

THẮNG

1991

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

14

BÙI THỊ

NAM

1976

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

15

NGÔ VĂN

SƠN

1977

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

16

NGUYỄN MINH

THÙY

1969

X

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

17

PHẠM VIẾT MINH

TRI

1977

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

18

LÊ MAI

TRINH

1974

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

19

NGÔ THỊ THU

1970

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

20

LÊ THỊ

LAN

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

21

NGUYỄN HẢI

1981

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

22

TRẦN THANH

NGA

1984

X

Giảng viên

ĐH

Thiết kế Thời trang

23

LÊ NGUYỄN KIỀU

TRANG

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Thời trang

24

PHẠM HÙNG

CƯỜNG

1969

 

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Thiết kế Đồ họa

25

PHẠM PHƯƠNG

LINH

1980

 

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

26

NGUYỄN DUY QUỐC

TUẤN

1963

 

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

27

NGUYỄN VĂN

HIẾN

1983

 

Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

28

DƯƠNG THỊ

VÂN

1984

X

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

29

NGUYỄN H. PHƯƠNG

ANH

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

30

NGUYỄN QUANG

HUY

1980

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

31

NGUYỄN ĐỨC

LÂN

1979

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

32

NGUYỄN LÊ

MAI

1988

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

33

NGUYỄN THỊ HẢI

YẾN

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

34

VŨ MINH

HOÀNG

1986

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

35

PHẠM MINH

PHONG

1977

 

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế Đồ họa

36

NGUYỄN MAI

THƠ

1978

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

37

LÒ MAI

TRANG

1989

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

38

NÔNG THỊ THU

TRANG

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

39

NGUYỄN XUÂN

TÁM

1979

 

Trưởng bộ môn CS ngành

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

40

QUÁCH THỊ NGỌC

AN

1980

X

Giảng viên

Tiến sĩ

Thiết kế Đồ họa

41

LÊ ĐỨC

CƯỜNG

1961

 

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

42

VŨ XUÂN

HIỂN

1975

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

43

QUANG

1968

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

44

DƯƠNG BA

QUỲNH

1984

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

45

NGUYỄN HỮU

DŨNG

1987

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

46

NGUYỄN THÀNH

SƠN

1979

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

47

KHÚC ĐỖ

TRI

1977

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

48

NGUYỄN HỒNG

SƠN

1978

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

49

LÊ ĐỨC

TÙNG

1988

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

50

NGUYỄN THỊ

MỴ

1968

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

51

TRẦN THANH

TÙNG

1975

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

52

NGUYỄN HẢI

KIÊN

1973

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

53

LÊ HUY

THỤC

1981

 

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

54

YẾN VĂN

HÒA

1985

 

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

55

TỐNG VIỆT

ANH

1980

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

56

NGUYỄN ĐỖ

LONG

1985

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

57

NGUYỄN XUÂN

GIÁP

1984

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

58

NGUYỄN DUY

HÙNG

1984

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

59

NGUYỄN THANH

HUYỀN

1986

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thiết kế Đồ họa

60

TRẦN MAI

TUYẾT

1964

X

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thanh nhạc

61

ĐỖ HƯƠNG

GIANG

1981

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thanh nhạc

62

TRẦN THỊ

THẢO

1968

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Thanh nhạc

63

ĐÀO VĂN

LỢI

1979

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

64

ĐÀO THỊ KHÁNH

CHI

1983

X

P.Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Thanh nhạc

65

NGUYỄN CHÍ

CÔNG

1978

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

66

NGUYỄN THÚY

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

67

ĐÀM MINH

HƯNG

1976

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

68

NGUYỄN THỊ

HUYỀN

1983

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

69

NGÔ QUỐC

KHÁNH

1977

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

70

ĐẶNG THỊ

LAN

1981

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

71

HÀ THỊ

1983

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

72

TRẦN TÂN

PHƯƠNG

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

73

NGÂN THỊ

THƯƠNG

1973

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

74

VŨ THANH

THỦY

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

75

HOÀNG QUỐC

TUẤN

1982

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

76

VŨ THỊ

TƯƠI

1992

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

77

ĐINH THỊ HẢI

YẾN

1974

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

78

NGUYỄN THANH

DUYÊN

1985

X

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

79

PHẠM BÍCH

NGỌC

1989

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

80

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

1985

X

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

81

PHẠM THỊ THU

TRANG

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

82

BÙI THỊ THANH

TUYỀN

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

83

NGUYỄN THỊ NGỌC

ÁNH

1985

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

84

VIÊN THỊ

HƯỜNG

1981

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

85

ĐẶNG THỊ

LOAN

1974

X

P.Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Thanh nhạc

86

TRỊNH THỊ

OANH

1976

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

87

CHU THỊ HOÀI

PHƯƠNG

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

88

TRẦN THỊ THANH

QUÝ

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

89

GIÁP VĂN

THỊNH

1981

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

90

LÊ THỊ

TÌNH

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

91

LÊ MINH

TUYẾN

1984

X

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

92

LÊ THỊ

ÚT

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

93

NGUYỄN THỊ

NGA

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

94

NGUYỄN THỊ MAI

HƯƠNG

1984

X

Giảng viên

ĐH

Thanh nhạc

95

ĐOÀN THỊ THÚY

TRANG

1986

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Thanh nhạc

96

ĐINH CÔNG

HẢI

1980

 

Trưởng khoa

Thạc sĩ

PIANO

97

LẠI THỊ PHƯƠNG

THẢO

1983

X

Giảng viên

Thạc sĩ

PIANO

98

NGUYỄN NGỌC

ANH

1985

X

Giảng viên

Thạc sĩ

PIANO

99

NAM

1983

 

Giảng viên

Thạc sĩ

PIANO

100

LÊ HẢI

THUẬN

1979

 

Giảng viên

ĐH

PIANO

101

HÀ CẨM

VÂN

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

PIANO

102

NGHIÊM THỊ HÀ

NGÂN

1992

X

Giảng viên

Thạc sĩ

PIANO

103

TRẦN NHẬT

MINH

1997

 

Giảng viên

ĐH

PIANO

Khối ngành V

1

HOÀNG THỊ

OANH

1969

X

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Công nghệ may

2

TRẦN THỊ

LIÊN

1965

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Công nghệ may

3

NGUYỄN THỊ MINH

NGỌC

1984

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Công nghệ may

4

LƯU NGỌC

LAN

1980

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Công nghệ may

5

NGUYỄN THỊ BÍCH

LIÊN

1981

X

Trưởng bộ môn TKTT

Thạc sĩ

Công nghệ may

6

LÊ PHƯƠNG

ANH

1983

X

P.Trưởng bộ môn TKTT

Thạc sĩ

Công nghệ may

7

NGÔ THỊ THỦY

THU

1985

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

8

LÊ THỊ HỒNG

QUYÊN

1981

X

Giảng viên

ĐH

Công nghệ may

9

VÕ THỊ NGỌC

ANH

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

10

TRẦN VIỆT

HÙNG

1981

 

Giảng viên

ĐH

Công nghệ may

11

NGUYỄN HOÀNG

TÙNG

1992

 

Giảng viên

ĐH

Công nghệ may

12

VŨ MAI

HIÊN

1989

X

Trưởng bộ môn CNM

Thạc sĩ

Công nghệ may

13

NGUYỄN TRIỀU

DƯƠNG

1985

 

P.Trưởng Bộ môn CNM

Thạc sĩ

Công nghệ may

14

TRẦN VĂN

QUYẾN

1953

 

Giảng viên

Tiến sĩ

Công nghệ may

15

ĐỖ THU

HUYỀN

1992

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

16

NGUYỄN HUYỀN

TRANG

1993

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

17

TRƯƠNG TUẤN

ANH

1979

 

Trưởng bộ môn CS ngành

Thạc sĩ

Công nghệ may

18

VŨ THANH

NGHỊ

1972

 

P.Trưởng bộ môn CS ngành

Thạc sĩ

Công nghệ may

19

TÔ KIM

NHUNG

1983

X

Giảng viên

ĐH

Công nghệ may

20

NGUYỄN BÍCH

NHUNG

1983

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

21

HOÀNG

THẮNG

1991

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

22

BÙI THỊ

NAM

1976

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

23

NGÔ VĂN

SƠN

1977

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

24

NGUYỄN MINH

THÙY

1969

X

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Công nghệ may

25

PHẠM VIẾT MINH

TRI

1977

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

26

LÊ MAI

TRINH

1974

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

27

NGÔ THỊ THU

1970

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

28

LÊ THỊ

LAN

1982

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

29

NGUYỄN HẢI

1981

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

30

TRẦN THANH

NGA

1984

X

Giảng viên

ĐH

Công nghệ may

31

LÊ NGUYỄN KIỀU

TRANG

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Công nghệ may

Khối ngành VII

1

NGUYỄN ĐĂNG

NGHỊ

1960

 

Trưởng khoa

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

2

TRẦN VĨNH

KHƯƠNG

1971

 

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

3

NGUYỄN THỊ THANH

LOAN

1980

X

P.Trưởng khoa

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

4

PHẠM NGỌC

DŨNG

1959

 

Giảng viên

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

5

NGUYỄN THỊ THANH

MAI

1984

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

6

VŨ THỊ THÁI

HOA

1987

X

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

7

TRÁNG THỊ

THÚY

1982

X

P.Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

8

BÙI HỒNG

HẠNH

1988

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

9

LÝ MINH

HUỆ

1972

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

10

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THANH

1985

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

11

NGUYỄN HỮU

THỨC

1955

 

Giảng viên cao cấp

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

12

LÊ QUANG

VINH

1953

 

Giảng viên

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

13

NÔNG THỊ THANH

THÚY

1980

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

14

ĐÀO THỊ THỦY

TIÊN

1992

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

15

PHẠM NGỌC

THÙY

1988

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

16

NGUYỄN THÚY

HƯỜNG

1982

X

Giảng viên chính

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

17

LƯƠNG THỊ

ĐÀO

1990

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

18

TẠ THỊ

PHÚC

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

19

CHU ĐỨC

TÙNG

1988

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

20

NGUYỄN THỊ

LAN

1987

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

21

DƯƠNG ANH

ĐỨC

1983

 

P.Trưởng BM

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

22

ĐÀO ĐĂNG

PHƯỢNG

1966

 

Hiệu trưởng

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

23

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

THẢO

1980

X

P.Hiệu trưởng

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

24

NGUYỄN VĂN

ĐỊNH

1972

 

Trưởng phòng

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

25

NGÔ THỊ HÒA

BÌNH

1975

X

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

26

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

1980

X

P.Trưởng phòng

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

27

HÀ THỊ

HOA

1966

X

Trưởng phòng

PGS.Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

28

LÊ THỊ MỸ

HẠNH

1975

X

P.Giám đốc

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

29

HÀ THỊ THU

1982

X

Chuyên viên

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

30

DƯƠNG THỊ THU

1979

X

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

31

ĐỖ QUANG

MINH

1958

 

Giảng viên chính

Tiến sĩ

Quản lý văn hóa

32

ĐỖ ANH

TUẤN

1971

 

Giám đốc

Thạc sĩ

Quản lý văn hóa

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

II

Khối ngành

Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

1

Khối ngành I

9.57

2

Khối ngành II

14.00

3

Khối ngành V

1.23

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng