Tra cứu văn bản

Quy định thời gian, hiệu lệnh và công tác tổ chức của Ban Coi thi tuyển sinh Sau đại học và Trung cấp Piano năm 2023

Số/ký hiệu: 1321/QyĐ-ĐPSNTTW
Ngày ban hành: 24/07/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Quy định
Người ký: PGS.TS Đào Đăng Phượng

Xem thêm:

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
08/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 05/06/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Nghị quyết
Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
08/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 31/05/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
MẪU HỢP ĐỒNG THEO THÔNG TƯ 05/2023/TT-BNV
05/2023/TT-BNV 03/05/2023 BỘ NỘI VỤ Thông tư
Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
330/BC 09/03/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo