Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống phương tiện trực quan trong dạy- học tiếng Anh cho sinh viên mỹ thuật trường CĐSP Nhạc- Hoạ TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Lan
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2006 -2007
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Ứng dụng phần mềm Microsoft Power Point trong dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường CĐSP Nhạc- Hoạ TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:CN. Đỗ Việt Hùng
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2006 -2007
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Phương pháp trực quan trong dạy học đặt và giải quyết vấn đề môn Lịch sử mỹ thuật cho sinh viên CĐSP Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:CN. Phạm Thị Chỉnh
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2006 -2007
Xem