Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Phương pháp giảng dạy môn Lý thuyết Âm nhạc cho Hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Mai Linh Chi
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Sử dụng phương tiện dạy học trong giảng dạy Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Mai Tuyết
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu bài giảng môn Vẽ kỹ thuật ứng dụng giảng dạy chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Triều Dương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Công nghệ may
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Đồ họa thời trang trong chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Hoàng Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu dạy học môn Sáng tác thiết kế chương trình đào tạo năm thứ 3 ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Đức Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu tự học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đỗ Việt Hùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Bồi dưỡng, rèn luyện năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông qua việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Quản lý văn hóa - Hệ Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Thị Thanh Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem