Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu bổ sung kiến thức môn Mỹ thuật đương đại trình độ thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Phạm Minh Phong
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu xây dựng tài liệu môn Trải nghiệm hoạt động mỹ thuật cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đào Thị Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu nghệ thuật tranh hoành tráng Mexico vào giảng dạy học phần Trang trí ứng dụng ngành Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Duyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Duyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Đại cương các loại hình nghệ thuật ngành Quản lý Văn hóa, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Đức Hoàng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2022-2023
Xem
...