Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Phương Thảo, khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

06 Tháng Tám 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 03/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn, ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Quản lý hoạt động xuất bản tại tỉnh Quảng Ninh
Học viên: Nguyễn Phương Thảo
Lớp: Chuyên ngành Quản lý văn hóa – Khóa 5
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quang Minh


PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi (Phản biện 1) góp ý, nhận xét
luận văn của học viên Nguyễn Phương Thảo

       Tóm tắt nội dung: Xuất bản đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức của đời sống xã hội cũng như giá trị văn hóa, tinh hoa văn hóa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Quản lý hoạt động xuất bản được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đã chuyển biến tích cực từ khi Luật Xuất bản 2004 được ban hành và hiện nay là Luật Xuất bản năm 2012 được thực thi. Tuy nhiên, hoạt động xuất bản còn nhiều bất cập, chưa xứng tầm với yêu cầu chức năng và xu thế phát triển của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin, khoa học – công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế có thể dẫn đến tiêu cực trong đời sống nhân dân và xã hội. Từ những lý do trên, tác giả nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động xuất bản tại tỉnh Quảng Ninh” nhằm đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động xuất bản ngày càng phát triển phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Nguyễn Phương Thảo, Khóa 5 - Chuyên ngành QLVH
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm