Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2019

09 Tháng Tư 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h45, ngày 10/4/2019 (Thứ 4)

Xét duyệt luận văn 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý lễ hội Kỳ Phước, thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Học viên: Hoàng Thị Lan.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA