Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2019

17 Tháng Tư 2019

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 19/4/2019 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài:  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của người Mường ở thành phố Hòa Bình. Học viên: viên Bùi Thanh Ngọc. NHDKH: TS. Dương Thị Thu Hà.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định, Trung tâm

truyền thông và Ứng dụng nghệ thuật, Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ LV - LA