Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020

27 Tháng Mười 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 29.10.2020

 (Thứ 5)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý hoạt động sân khấu hóa các Giá đồng tại Nhà hát Chèo Hà Nội. HV: Trần Thị Hiền. NHDKH: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn.

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 30.10.2020

 (Thứ 6)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống nón Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. HV: Lê Thị Thu Nga. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đề tài 2: Quản lý lễ hội đình Lam Điền huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. HV: Hoàng Thị Lan. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Thành phần: HĐ theo Quyết định; Trung tâm Thông tin và Truyền thông. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn