Tra cứu văn bản

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010

Số/ký hiệu: 179/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 11/01/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:  179/QĐ-BGDĐT

 

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Hà Nội, ngày  11  tháng 01  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hành động  triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

   

 Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội, các PCT Quốc hội;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban VHGD TNTN NĐ Quốc hội;

 (để báo cáo);

- Chủ tịch UBND các tỉnh/TP;

- Giám đốc các Sở GDĐT các tỉnh/TP;

- Các trường Đại học, Cao đẳng;

- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);

- Website Bộ GD&ĐT;

- L­ưu: VT, TH, VPBCSĐ.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm: Download.

Xem thêm:

Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05-NQ/BCSĐ 06/01/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Nghị quyết
Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2009
469 /BGDĐT-GDĐH 22/01/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn
Quyết định ban hành về quy định đạo đức nhà giáo
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/04/2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo Quyết định