Các nhà khoa học

PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Thảo

Cập nhật ngày: 03 Tháng Bảy 2018

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thảo                                                Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1980

Quê quán: Quảng Ninh                         Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                                                Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:                                                  Năm phong học hàm:

Chức vụ (hiện tại): Phó Hiệu trưởng

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo:

Ngành học chuyên môn: Văn hóa du lịch

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2003

2. Sau đại học:

2.1.  Bằng thạc sĩ chuyên ngành: Văn hóa học

Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

2.2.  Bằng tiến sĩ chuyên ngành:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Tên luận án bậc cao nhất:  Văn hóa biển Quảng Ninh (qua nghiên cứu các lễ hội truyền thống).

5. Ngoại ngữ:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trình độ: B2

II. Quá trình công tác chuyên môn:

    Thời gian

(Từ tháng/năm đến tháng/năm )

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Từ năm 2003 đến năm 2006

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

Giảng viên, Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế.

Từ năm 2006 đến tháng 2 năm 2012

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Giảng viên, Trưởng bộ môn Quản lý văn hóa, khoa Văn hóa Nghệ thuât, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2014

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Phó Trưởng khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Từ tháng 3/2014 đến 20/11/2014

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Quyền Trưởng khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Từ tháng 16/4/2015 đến nay

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Trưởng khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

 

III. Quá trình nghiên cứu khoa học:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên chương trình (CT),

đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Đề án: Hỗ trợ đưa dân ca vào trường Trung học cơ sở.

 

X

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

2010

Tốt

2

Đề tài: Xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở của Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

X

 

B2009-36-14;

Bộ Giáo dục & Đào tạo

 

2011

Tốt

3

Đề tài: Khai thác các yếu tố văn hóa nghệ thuật trong một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở Thăng Long – Hà Nội (Tài liệu tham khảo cho ngành Quản lý văn hóa Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương).

X

 

T2011-12; Trường ĐHSP Nghệ thuật TW  

 

2013

Tốt

4

Đề tài: Múa rối nước Thái Bình

 

X

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW  

 

2013

 

5

Đề tài: Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Quản lý Văn hóa du lịch cho ngành Quản lý văn hóa của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

X

 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW  

 

2014

Khá

6

Đề tài: Nghiên cứu những khó khăn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỷ.

 

X

VI1.6-2013.21

Quĩ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

2014 -2016

2016

Tốt

7

Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn nghệ thuật cho đội ngũ giáo viên âm nhạc, mĩ thuật ở các Trường tiểu học và Trung học cơ sở miền Bắc Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

 

X

Bộ Giáo dục & Đào tạo

2015-2016

12/2016

Tốt

8

Đề tài: Giáo dục giá trị văn hóa biển đảo cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thủ đô Hà Nội

X

 

B2016-GNT-04; Bộ Giáo dục & Đào tạo

2016 - 2017

 

 

2017

Đạt

Các đề án cấp trường là chủ biên/thành viên:

9

Đề án mở mã ngành đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Âm nhạc.

 

X

Trường

 

2014

Tốt

10

Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật.

 

X

Trường

 

2015

Tốt

11

Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý văn hóa.

 

X

Trường

 

2014

Tốt

12

Xây dựng chương trình đào đạo trình độ thạc sĩ: Quản lý văn hóa theo định hướng ứng dụng

 

X

Trường

2017

2017

Tốt

13

Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Mĩ thuật ứng dụng.

 

X

Trường

2017

 

 

 

2. Các bài báo khoa học/Hội diễn/Hội thi/Tranh/Tác phẩm... đã công bố (tên bài, năm công bố, nơi công bố, số trang...)

TT

Tên bài báo

Số

tác  giả

Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học

Tạp chí ISI hoặc Scopus (IF nếu có)

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

1

Lễ hội Quan Lạn - nét văn hóa độc đáo của ngư dân biển đảo Vân Đồn

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

 

300

20-24

6/2009

 

2

Bảo tồn và phát huy các giá trị của dân ca trong trường THCS

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

3

18-21

2010

3

Giá trị và sự chuyển đổi giá trị văn hóa gia đình của người Việt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập (qua trường hợp lễ hội Tiên Công ở Hà Nam).

1

Kỷ yếu hội thảo – Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới – hội nhập, Nxb. Văn hóa thông tin.

 

 

 

342 -350

7/2013

4

Tính đa dạng và vai trò của văn hóa biển đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam hiện nay

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

9

66-69

2013

5

Một số vấn đề nghiên cứu văn hóa biển Việt Nam.

1

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa

 

 

8

83-92

6/2014

6

Mối tương quan giữa các lễ hội ven biển Quảng Ninh với các lễ hội vùng duyên hải Bắc Bộ.

1

Tạp chí Di sản văn hóa

 

 

3

78-83

8/2014

7

Những đặc trưng của lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

 

361

94-97

7/2014

8

Một số vấn đề lý luận về vùng văn hóa.

1

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa

 

 

9

87-90

9/2014

9

Phân loại lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh

1

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa

 

 

10

20-27

12/

2014

 10

Nhận diện lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh.

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

12

22-25

2014

11

Hát Đúm trong các lễ hội mùa xuân ở Quảng Ninh

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

Số Tết

14-17

2015

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

12

Sự biến đổi của lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh trong đời sống hiện nay

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

 

379

19-22

1/2016

13

Basic theoretical issues of regional cultures (through researches in Vietnam), (Những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa vùng – qua nghiên cứu ở Việt Nam)

1

HAУЧНБIЙ ПОИСК (Tạp chí Nghiên cứu khoa học-

Đại học Hanôvơ,

CHLB Nga)

 

 

2016 No 1 (19)

 

6/2016

14

Ẩm thực đường phố với việc phát triển du lịch Việt Nam hiện nay

1

Tạp chí Nghiên cứu văn hóa

 

 

17

65-68

9/2016

15

Cộng đồng với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

17

10-13

2016

16

Quản lý nhà nước đối với các di tích quốc gia đặc biệt

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

 

388

21-23

10/2016

17

Giáo dục giá trị văn hóa biển đảo cho giới trẻ hiện nay

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

19

25-27

2016

18

Đưa trò chơi dân gian vào trang trại giáo dục ở Hà Nội

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

 

397

94-97

7/2017

19

Những điểm khác biệt trong xây dựng đời sống văn hóa ở vùng biên giới

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

22

15-17

2017

20

Tác động của đô thị hóa đến văn hóa nhà dài của người Êđê ở Đăk Lăk

1

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

 

 

400

96-99

2017

21

Barriers to employment faced by graduates (an analysis from a cultural perspective).

(Những trở ngại khiến sinh viên tốt nghiệp không có việc làm – tiếp cận dưới góc nhìn văn hóa).

 

Hội thảo khoa quốc tế “Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho thanh niên và sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp”.

 

 

 

41-48

2017

22

Một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển các làng nghề truyền thống hiện nay

1

Tạp chí Giáo dục nghệ thuật

 

 

 

23

2017

 

IV. Biên soạn giáo trình, sách, tài liệu phục vụ đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học:

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình, chủ biên, phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận của CSGDĐH

 

 

ISBN

(nếu có)

Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

1

Một số giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa ký túc xá sinh viên

TK

Nhà xuất bản âm nhạc, 2015

3

69-111

X

 

             Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

 

2

Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua các lễ hội truyền thống

CK

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016

1

MM

X

978 604 9 44 6238

3

Triết học văn hóa

GT

Nxb. Chính trị quốc gia, 2016

7

Chương 9: 201-219

X

978-604-57-2512-2

 

V. Các hoạt động chuyên môn chủ yếu:

- Giảng viên giảng dạy các môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản lý lễ hội.

 - Lĩnh vực nghiên cứu chính: 

+ Lễ hội truyền thống

+ Văn hóa vùng biển đảo

+ Xu hướng nghiên cứu ứng dụng văn hóa vào thực tiễn.

VI. Các giải thưởng, phát minh sáng chế được cấp bằng:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010 - 2011

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số 969 ngày 14/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

2011 - 2012

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số 874, ngày 17/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

2012 - 2013

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Số 1005, ngày 27/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

2013 - 2014

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

QĐ số 1013, ngày 1/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

2014

"Người tốt, việc tốt" tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2014

Quyết định 5051/QĐ-UBND ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2015-2016

Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở

QĐ số 1557, ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

2013-2016

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

QĐ số 5801 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2016-2017

Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở

QĐ số 1258/QĐ-ĐHSPNTTW-TĐKT, ngày 16/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

* Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009 - 2010

Giấy khen của Hiệu trưởng

Số 852 ngày 13/10/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

2011 - 2012

Giấy khen của Hiệu trưởng

Số 875, ngày 17/09/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2012 - 2013

Giấy khen của Hiệu trưởng

Số 1004, ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2012 - 2013

Bằng khen cấp Bộ

Số 5654, ngày 27/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2013 - 2014

Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013 - 2014.

QĐ số 61/CĐ-ĐHSPNTTW ngày 10/6/2014 của Chủ tịch công đoàn Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

2015

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 732/QĐ-ĐHSPNTTƯ-TĐKT, ngày 20 tháng 5 năm 2015 vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển Nhà trường, nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2014 - 2015

Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2014-2015.

QĐ số 165/CĐ-ĐHSPNTTW ngày 18/9/2015 của Chủ tịch công đoàn Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.

2016

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 2438/QĐ-ĐHSPNTTƯ-TĐKT, ngày 10 tháng 11 năm 2016 vì đã hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh giai đoạn 2006-2016.

Trần Hoàng Tiến

PGS.TS.

Nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật

chi tiết

Bạch Thị Lan Anh

TS.

Giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết

Đỗ Quang Minh

TS.

Nguyên Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết

Nguyễn Quang Hải

Ths

Nguyên khoa Sư phạm Mỹ thuật

chi tiết

Lương Thị Thanh Hải

TS

Phó Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

chi tiết