Thông báo

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

21 Tháng Bảy 2019

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW  

  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH       

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

         Số:  1102/TB-ĐHSPNTTW                        

Hà Nội, ngày  21 tháng 7  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

_______________

 

 

           Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Căn cứ Đề án tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của tổ hợp môn thi các ngành đào tạo đại học chính quy tuyển sinh năm 2019, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành/

chuyên ngành

Ngành/chuyên ngành

Tổng điểm các môn thi

(Mức tối thiểu)

Tổ hợp bài thi/môn thi, xét tuyển

1

7140221

Sư phạm Âm nhạc / Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc mầm non

18,0

N00

2

7140222

Sư phạm Mỹ thuật / Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật mầm non

18,0

H00

 

Lưu ý:  

           -  Tổng điểm các môn thi chưa nhân hệ số.

 

Nơi nhận:

   - Ban Giám hiệu;

   - Website;

   - Lưu VT, P.ĐT (05).

CHỦ TỊCH HĐTS   

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

             PGS.TS. Đào Đăng Phượng

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                            

 

 

Thông báo cũ hơn: