Video clip

Hướng dẫn dự thi Đại học khối, ngành Mỹ thuật (Khối H)

11 Tháng Năm 2022

Dẫn chương trình ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông, NUAE
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 10
26 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 9
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 8
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 7
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 6
19 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 5
18 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm