Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 06/01 đến ngày 19/01/2019

03 Tháng Giêng 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 06.01.2020 (Thứ 2)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 3, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài: Quản lý  giáo dục nghệ thuật tại Nhà thiếu nhi Hà Đông. HV: Đặng Ngọc Ninh. NHDKH: PGS.TS. Cao Đức Hải.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ Luận văn

8h30, ngày 07.1.2020

 (Thứ 3)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Đổi mới giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Sao Việt, Gia Lâm, Hà Nội. HV: Nguyễn Phương Trang. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Bình Định.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 07.1.2020

 (Thứ 3)

Xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 10, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thành phần: HĐ theo Giấy mời. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 08.1.2020

(Thứ 4)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 và 7, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Đề tài 1: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hải Dương. HV: Nguyễn Hải Ngọc. NHDKH: GS.TS. Đào Mạnh Hùng.

Đề tài 2: Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. HV: Bùi Văn Hưng. NHDKH: TS. Đỗ Quang Minh.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

8h00 thứ 4, ngày 15.01.2020

Bảo vệ luận án cấp cơ sở, K1 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Dạy học hát ca khúc mang chất liệu Chèo và Ca trù cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Âm nhạc. NCS Trần Thị Thu Hà. NHDKH: PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lan.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ Luận văn

8h00 thứ 5, ngày 16.01.2020

Bảo vệ luận án cấp cơ sở, K1 chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.

Đề tài: Giáo dục thẩm mỹ âm nhạc hoc học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh Bình Dương. NCS Nguyễn Thị Lưu An. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị.

Thành phần: HĐ theo Quyết định và Giấy mời, Trung tâm Truyền thông và ƯDNT. Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học.

Phòng Bảo vệ Luận văn