Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa Mỹ thuật ở Trung học cơ sở

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thị Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh giáo cụ trực quan môn Hình họa hệ đại học năm thứ 3.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Bùi Thị Nam
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh giáo cụ trực quan môn Hình họa hệ đại học năm thứ 1

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Hoàng Đức Dũng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo trình Hình họa học phần 1- Tĩnh vật màu bổ sung và chỉnh sửa hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Thị Kim Liên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Hiệu quả của phương pháp trực quan trong bộ môn Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Mai Thanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Bổ sung và chỉnh sửa giáo trình giảng dạy bộ môn Điêu khắc hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Hòa
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Nâng cao chất lượng dạy học môn Phương pháp dạy học Mỹ thuật của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Đông
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Bổ sung và chỉnh sửa giáo trình môn Ký họa hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem