Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu học phần Chế tác phụ trang ngành Công nghệ may ở Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Bích Nhung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Dạy học từ vựng tiếng Anh thông qua mạng xã hội học tập Edmodo cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Thị Hòa
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phương pháp dạy học Blended learning vào dạy Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Thị Ngọc Bích
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

So sánh giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ trong giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Hoàng Thị Thu Hằng
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu và xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm học phần Pháp luật đại cương cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Thị Nguyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu giảng dạy học phần Tâm lý học tiêu dùng cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Duyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Vận dụng Họa tiết trang trí trên trang phục của tộc người Cơ Tu vào giảng dạy học phần Sáng tác Thiết kế 1,2 cho sinh viên Khoa Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thanh Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Giới và phát triển cho sinh viên ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Thị Đào
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021
Xem