Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài khoa học cấp Bộ

Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2002-2003
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem
Đề tài cấp Trường

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài cấp Trường

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem
Đề tài cấp Trường

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem