Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu giảng dạy môn Tin học chuyên ngành Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Hoàng Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Nghệ thuật học - hệ ĐH Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thị Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa màu nước ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Xuân Tám
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu môn học Phát triển văn hóa cộng đồng, ngành Quản lý Văn hóa, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nông Thị Thanh Thúy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Cầu lông theo hình thức đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Minh Tuấn
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Tâm lý Giáo dục và Giáo dục thể chất
+ Thời gian thực hiện:2016 - 2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn hệ thống câu hỏi thi, kiểm tra đánh giá môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Văn Hoàng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2016-2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Đánh giá chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Ngô Thị Hòa Bình
+ Đơn vị thực hiện:Phòng Khảo Thí ĐBCL& TTGD
+ Thời gian thực hiện:2016-2017
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng hệ thống bài tập tình huống môn Giáo dục học ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Duyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2016-2017
Xem