Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy Quản lý nhà nước về xuất bản và truyền thông tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đỗ Quang Minh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau Đại học
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Đồ án thiết kế cho sinh viên ngành Công nghệ May, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Minh Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau Đại học
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu và xây dựng tài liệu giảng dạy học phần Nghệ thuật trang trí kiến trúc cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Huy Trung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Thiết kế quy trình dạy học vi mô cho sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thị Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Thiết kế Module giảng dạy học phần Tâm lý học cho sinh viên Sư phạm Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Ánh Tuyết
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Vận dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy học phần Triết học Mác -Lê Nin tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đinh Văn Hoàng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Phương pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Tuyết Nhung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu và biên soạn tài liệu giảng dạy học phần “Nhập môn Công tác xã hội” cho đào tạo ngành Công tác xã hội

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Phương Thanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2021-2022
Xem