Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Xây dựng nội dung giảng dạy môn rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm thường xuyên cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Tài liệu giảng dạy môn lịch sử Mỹ thuật ứng dụng ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Quách Thị Ngọc An
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Chính sách văn hóa ở Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Khảo sát và đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu dạy học hệ đại học sư phạm Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
+ Đơn vị thực hiện:Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn hướng dẫn chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng dạy học cho chuyên ngành Đại học Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Đông
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Nghệ thuật Thiết kế

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Tuấn Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy môn hình họa 3,4 (Hệ đại học) Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đinh Tiến Hiếu
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy môn học nghiên cứu và sao chép Tranh Sơn Dầu cổ điển (Hệ đọc Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW)

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huy Trung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2018-2019
Xem