Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Triết học cho học viên Cao học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Lý luận Chính trị
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Thực trạng và giải pháp huy động nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Tạ Thị Lan Phương
+ Đơn vị thực hiện:Phòng Khoa học Công nghệ
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm ngành Âm nhạc, Mĩ thuật Mầm non

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa TLGD&GDTC
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy Tranh khắc gỗ cho ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật, Hệ sau Đại học

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Phạm Minh Phong
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Tại chức và Đào tạo Liên kết
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu tự học chương trình tiếng Anh 1 &2 cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Ân
+ Đơn vị thực hiện:Trung tâm Ngoại ngữ
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình hoạt chuyên ngành 1-2 Ngành Thiết kế Đồ họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Đức Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng tài liệu giảng dạy Kỹ thuật dựng rập 3 D trên Ma Nơ Canh Chuyên ngành Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Bích Liên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Công nghệ may
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy Học phần tạo mẫu trang phục cơ bản ngành Công nghệ may

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Công nghệ may
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem