Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu đề xuất giải pháp học tập aerobic cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Việt Hùng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Vận dụng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào dạy học học phần Kinh tế chính trị Mác Lenin tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trịnh Anh Tuân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng phần mềm Adobe IIIustrator vào dạy học thiết kế lịch tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thanh Nga
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu dạy học phần Công tác xã hội cá nhân, ngành Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Thị Đào
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Giáo dục luật du lịch thông qua hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Võ Hồng Nhung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Giáo dục luật du lịch thông qua hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành Du lịch, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Võ Hồng Nhung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần Tham vấn ngành Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Hương Giang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Biên soạn tài liệu dạy học học phần Quan hệ công chúng, ngành Quản lý văn hoá Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem