Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Sử dụng phương pháp Seminar trong dạy học môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Sử dụng phương pháp Seminar trong dạy học môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Xây dựng hệ thống bài tập kỹ thuật trong chạy cự ly ngắn cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Bùi Thị Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viênThiết kế đồ họa trong học phần Tâm lỹ học tiêu dùng tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển phong trào luyện tập Cầu lông chosinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Minh Trâm
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông qua hoạt động ngoại khóa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Thị Nguyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá môn Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem
Đề tài cấp Khoa

Vận dụng phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong xây dựng kỷ luật học đường cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Mai Thanh Hồng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2023
Xem