Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu lụa hệ Đại học Hội họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Ths. Nguyễn Thị Hà Hoa
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn hình họa 8, hệ Đại học Hội họa - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huy Trung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa 9 - hệ Đại học Hội họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Sơn mài hệ Đại học Hội họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Thị Kim Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Phương pháp dạy học Mỹ thuật Mầm non

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đào Thị Thúy Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Dạy học Mỹ thuật theo định hướng tiếp cận năng lực cho học sinh THCS

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thị Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Trang trí môi trường hoạt động ở trường Mầm non

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Giang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên thông qua giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trịnh Anh Tuân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Lý luận Chính trị
+ Thời gian thực hiện:2019 - 2020
Xem