Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng kỹ thuật Drapping cho học phần Thiết kế kỹ thuật trang phục ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Thu Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Ứng dụng yếu tố trang trí trên khăn Piêu vào giảng dạy học phần trang trí cơ bản 2 ngành Thiết kế thời trang

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Mai Trinh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Thiết kế câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc trong dạy học môn Tâm lý học

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Thị Thanh Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho học sinh Trung học phổ thông thành phố Hà Nội

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hiện nay

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông qua hoạt động ngoại khóa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thanh Thủy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Xây dựng tình huống trong dạy học môn Pháp luật đại cương cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lê Thị Nguyên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem
Đề tài cấp Khoa

Nâng cao khả năng di chuyển trong dạy học cầu lông cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Thị Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2022
Xem