Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh giáo cụ trực quan môn Hình họa hệ đại học năm thứ 3.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Bùi Thị Nam
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh giáo cụ trực quan môn Hình họa hệ đại học năm thứ 1

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Hoàng Đức Dũng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo trình Hình họa học phần 1- Tĩnh vật màu bổ sung và chỉnh sửa hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật.

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lê Thị Kim Liên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Hiệu quả của phương pháp trực quan trong bộ môn Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Mai Thanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Bổ sung và chỉnh sửa giáo trình giảng dạy bộ môn Điêu khắc hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Hòa
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Nâng cao chất lượng dạy học môn Phương pháp dạy học Mỹ thuật của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Đông
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Bổ sung và chỉnh sửa giáo trình môn Ký họa hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo trình hình họa đen trắng học phần 6 hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huy Trung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem