Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu giảng dạy Thanh nhạc học phần III – Học phần IV tín chỉ Hệ Đại học Thanh nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Đỗ Hương Giang
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2015-2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa 7 Hệ Đại học Sư phạm Mĩ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa 6 Hệ Đại học Sư phạm Mĩ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn hệ thống câu hỏi môn Lý luận Chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Bạch Thị Lan Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu Mỹ thuật dân gian trong bảo tàng

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Tuấn Cường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Ứng dụng nghệ thuật nét trong đào tạo ngành Thiết kế Đồ họa Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Huy
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Trang trí chuyên ngành 1, Hệ Đại học (chuyên ngành Thiết kế Thời trang) Trường DDHPSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2015 - 2016
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo dục giá trị thẩm mỹ qua hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc đình làng cho sinh viên Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trần Đình Tuấn
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem