Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Giáo trình hình họa đen trắng học phần 6 hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS, Nguyễn Quang Minh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Học tập sáng tạo từ khuynh hướng nghệ thuật đương đại

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Giáo trình hình họa màu học phần 3 hệ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Tú Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Phương pháp dạy học phân tích một số bài dân ca người Việt cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Hiệu quả thị giác về đường nét trong Thiết kế Đồ họa

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Phạm Phương Linh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn giáo trình môn Múa học phần 1 hệ đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thúy Hường
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Phương pháp rèn luyện kỹ năng thể hiện bài hát ru cho giọng nữ năm thứ nhất hệ đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trịnh Thị Oanh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Piano và Thanh nhạc
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn giáo trình Phương pháp dạy học âm nhạc học phần 1 hệ đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Hải Phượng
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2009-2010
Xem