Danh mục đề tài khoa học công nghệ

NCKH Sinh viên

Nâng cao nhận thức về tình dục an toàn cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Đỗ Ngọc Phương Uyên, K1 - CTXH (Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Bình)
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:Năm học 2021-2022
Xem
Đề tài cấp Trường

Rèn luyện kỹ năng thực hiện tiết tấu trong dạy học ký - xướng âm cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Tố Mai
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dụng tài liệu tham khảo môn Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hữu Thức
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tập bài giảng môn Văn hóa học đại cương ngành Quản lý Văn hóa, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Thị Thanh Loan
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Lương Thị Thanh Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Ðại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Chương trình Đồng diễn thể dục cho sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Thị Huyền
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem
Đề tài cấp Trường

Biên soạn tài liệu tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:Phạm Ngọc Anh
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo dục Đại cương
+ Thời gian thực hiện:2020-2021
Xem