Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy thực tế chuyên môn hệ ĐHSP Mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Huy Trung
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Trang trí – Học phần III &IV – Hệ Đại học trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật Cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa - Học phần V – Hệ Đại học trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị May
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Phương pháp dạy học Mỹ thuật – Hệ ĐHSP Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Trần Thị Vân
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật Cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam – Hệ ĐHSP Mỹ thuật

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Hồng Thư
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật Cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Phát triển ký năng mềm cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng biện pháp tự học môn Trang trí cho sinh viên mỹ thuật trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thành Việt
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Mỹ thuật Cơ sở
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Đề tài cấp Trường

Múa rối nước tỉnh Thái Bình thời kỳ đổi mới

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Văn Định
+ Đơn vị thực hiện:
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm