Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Quản lý văn hóa - Hệ Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Lương Thị Thanh Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Giáo Dục Đại Cương
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Tìm hiều về Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đinh Gia Lê
+ Đơn vị thực hiện:Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Xây dựng dữ liệu hình anhr môn Bố cục chất liệu (Hệ đại học – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Quang Hải
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Mỹ thuật
+ Thời gian thực hiện:2014 - 2015
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Trang trí 1, 2 các ngành: Đại học Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Thiết kế Thời trang trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Hải Kiên
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Thiết kế Đồ họa
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy Xướng âm (giọng a-moll) cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Tố Mai
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sư phạm Âm nhạc
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Quản lý Văn hóa Du lịch cho ngành Quản lý văn hóa của trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Sau đại học
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu môn học các tộc người ở Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Trần Hoàng Tiến
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Văn hóa Nghệ thuật
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Đề tài cấp Trường

Ứng dụng E-learning hỗ trợ kỹ năng tự học môn Tâm lý học cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW

+ Cơ quan chủ trì:Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
+ Chủ nhiệm đề tài:ThS. Nguyễn Mai Hương
+ Đơn vị thực hiện:Khoa Tâm lý Giáo dục Thể chất
+ Thời gian thực hiện:2013 -2014
Xem
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm